Historie

Stiftelsen Norsk Senter for Offshoreutdanning

I 1972 ble Norsk Boreriggeierforening (NBF) stiftet. De deltakende rederier disponerte da totalt 10 boreenheter. Foreningen så rekruttering, utdannelse og sikkerhet for det nye personellet som en av sine viktigste oppgaver. Flere medlemmer i NBF gikk inn for at dette formålet best kunne ivaretas ved å anskaffe en treningsrigg som kunne plasseres på land. Et opplæringsutvalg ble oppnevnt i 1973 og med garanti fra deltakende rederier ble det så kjøpt en rigg fra USA og montert på leiet grunn tilhørende Aker Norsco i Tananger.

I 1975 ble det fremlagt et forslag til samarbeidskontrakt mellom rederne og Sjøforsvaret om at sistnevnte skulle stå for den daglige driften av riggen (opphørte 1991). I forbindelse med inngåelsen av denne avtalen hadde rederiene som hadde vedtatt å finansiere riggen besluttet å opprette et formelt sameie under navnet North Sea Drilltrainer. En sameieavtale ble utferdiget 17.april 1975, men først året etter ble avtalen undertegnet av følgende selskaper:

 • Arne Blystads Rederi
 • K/S Sverre Ditlev-Simonsen Drilling A.S.
 • K/S Dyvi Drilling A.S.
 • A.S. Farmand Drilling
 • Fearnley & Eger (Fearnley Drilling & Exploration A.S)
 • K/S Ivaran Drilling A.S. & Co
 • Arnt J. Mørlands Rederi
 • Odfjell Drilling and Consulting Co. A.S.
 • Fred Olsen & Co, Oslo Drilling AS
 • K/S Rasmussen Drilling A.S.
 • Ross Drilling Co. A.S.
 • Ugland Shipping Co A.S.
 • Wilh. Wilhelmsen
 • Waage Drilling A.S.

I 1983 sluttet også Jebsen Drilling AS (AS Kristian Jebsens Rederi) seg til sameiet. Selskapene var opprinnelig medlemmer i Norsk Boreriggeierforening (NBF), senere Norsk Offshoreforening (NOF) og deretter tilsluttet Norges Rederiforbund.

På et ekstraordinært møte 22.november 1983 ble det vedtatt å oppløse sameiet og samtidig opprette stiftelsen "North Sea Drilltrainer". Melding om opprettelse av stiftelsen ble sendt Fylkesmannen i Rogaland 13.januar 1984.

Det ble besluttet at følgende organisasjoner skulle oppnevne ett medlem hver til styret:

 • Det Kgl. Kirke- og Undervisningsdepartement
 • Norges Tekniske Høgskole
 • Oljedirektoratet
 • Norsk Arbeidsgiverforening (oljeboringsbedriftene)
 • Norsk Offshoreforening
 • Norske Operatørselskapers Arbeidsgiverforening samt den institusjon som skulle stå for driften.

Senere har styresammensetningen endret seg noe.

Med bakgrunn i kjøpet av Transocean Training Centre (TTC) 1.6.1999 ble stiftelsen tilført ny aktivitet, bl.a. modulbasert teknisk fagskole. 1.1.2000 ble det derfor besluttet å endre stiftelsens navn fra North Sea Drilltrainer til Norsk Senter for Offshoreutdanning, forkortet NOSEFO.

Etableringen av bore- og trykkontrollopplæringen skjedde i 1976 i Tananger.
Sikkerhets- og beredskapsopplæringen startet opp på Tau i 1986 og i Bergen 2003.

Stiftelsens formål er å drive opplæring av personell for norsk petroleumsvirksomhet, skipsfart og landbasert virksomhet. Stiftelsens organisasjon og anlegg kan også nyttes til andre utviklings-, forsknings- og opplæringsformål. På Tau og i Bergen er det sikkerhets- og beredskapsopplæring.

BVC Achilles JQS IASST
© 2018 NOSEFO-
sikkerhet-førstehjelp-brann-livbåt-MOB-maritim